Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnostiNavrátil, spol. s r.o.

Část „A“ – spotřebitel.

I. Základní ustanovení, vymezení pojmů.

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“), část „A“ je
zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Navrátil, spol. s r.o. (dále jen
„Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“).
Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího.
Prodávající je právnická osoba:
Název: Navrátil, spol. s r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: U parku 357, 783 73 Grygov
IČ: 25826867
DIČ: CZ25826867
Zápis OR: Ostrava oddíl C, vložka 19884 dne 6.01.2006
Kontakt: e-mail info@navratilsro.cz, telefon 585 393 322,
zabývající se výrobou a prodejem pojezdových kol a kladek a manipulačních zařízení.
Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).
Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru
přepravy zboží a logistiky.
Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní
podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je
uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu
uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za
účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na všech
provozovnách Prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré
osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou
nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo
platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího.
Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem
případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,
právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.
Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní
smlouvy či jiného závazku.
Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů,
firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno
jinak.

 

III. Objednávání, uzavření smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
objednávání a Kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky.
Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení
potvrzení Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání,
platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě Prodávajícího v okamžiku návrhu
Smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě
Prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy a případné
změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli Prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním
měnám, změna podmínek výrobce).
Objednávat lze následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je Prodávající
- elektronickou poštou na adresu Prodávajícího
- osobně na provozovnách prodávajícího
- faxem, dopisem, telefonicky.

 

IV. Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce
- platba bankovní převodem
Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností
Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky
Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na
uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění.
Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, platební kartou nebo při plnění
prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně
identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.
Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice
obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.
Ceník služeb dopravy a logistiky:
Způsob plnění/platby Doprava
Expediční poplatek
(bez DPH)
Přepravní služba PPL 139,-Kč bez DPH za balík do 30kg. Za dobírku je účtováno + 25,-Kč bez DPH.
Přepravní služba DPD 139,-Kč bez DPH za balík do 30kg. Za dobírku je účtováno + 25,-Kč bez DPH.
Přepravní služba TOPTRANS dle aktuálního ceníku Toptransu v závislosti na váze.
Osobní odběr ZDARMA ZDARMA ZDARMA
- Expediční poplatek se účtuje ke každé objednávce pro daný způsob dodání, vždy jen jeden poplatek na
objednávce. Zahrnuje náklady spojené s výstupní kontrolou odesílaného zboží, balící materiál (paletu) a
100% pojištění zásilek proti poškození, ztrátě a jiným nenadálým událostem a případné vyřízení
přepravních a celních dokumentů.
- Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím
dopravce (Přepravní služby) PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) nebo TOPTRANS (www.toptrans.cz)
- Přepravní služba paleta (nadrozměrný balík ČR) (bezhotovostně i dobírka) znamená, že předmět plnění
je nadrozměrný balík a Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) TOPTRANS (www.toptrans.cz)
Nadrozměrným balíkem se rozumí zboží balené
v zásilce (balíku) jejíž nejdelší strana je delší jak 1m, součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3m
nebo hmotnost zásilky je větší jak 50kg
- Osobní odběr znamená vyzvednutí Produktů Kupujícím v provozní době na kterémkoliv Prodejním místě
Prodávajícího
Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud
Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím a záručním listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co
do druhu, množství, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci).
V případě plnění Dopravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s Dopravcem stav zásilky
(počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je
například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění
obalu, uplatní Kupující reklamaci.


V. Odstoupení od smlouvy.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má
Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí
plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník).
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv
(§53 odst. 8 Občanský zákoník)
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14
dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá
rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo
pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský
zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či
neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský
zákoník). V praxi se tak děje formou vystavení daňového dokladu na skutečně spotřebovanou práci
technika, případně materiál, spojenou s vrácením zboží a následným započtením na vrácenou finanční
částku Dodavatelem, která je pak Spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit Spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od
odstoupení.
Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit Dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit
k vrácenému zboží, Dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit.
Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu
změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém
rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím
elektronické komunikace e-mail.

 

VI. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb.

Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále reklamace) - zákonná záruka, prodloužená smluvní
záruka.
Reklamace vad vzniklých v zákonné záruční době, jejich uplatnění a nároky upravují v plném
rozsahu příslušné právní předpisy.
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím
obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím
této lhůty (§620 odst.1 Občanský zákoník).
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu
jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud
Kupující objednal u Prodávajícího uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a
včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§621 Občanský zákoník).
Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu může Prodávající poskytnout záruku
přesahující rozsah zákonné záruky (prodloužená smluvní záruka), v záručním listě pak určí Prodávající
podmínky a rozsah prodloužení záruky (§620 odst. 5 Občanský zákoník). Podmínky a rozsah prodloužené
smluvní záruky jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.
Místo a způsob uplatnění reklamace.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v kterékoliv provozovně Prodávajícího. Při uplatnění
práva z odpovědnosti za vady formou zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je doporučeno zaslat
zboží vždy na adresu sídla Prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k
opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na
opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy (§625 Občanský zákoník). Informativní
seznam jiných podnikatelů určených k opravě je také v příloze těchto Obchodních podmínek.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník vyhotoví Kupujícímu Reklamační protokol (RMA protokol)
s číslem reklamace (RMA číslo) a ostatními předepsanými údaji.
Prodávající nezávazně doporučuje následující postup uplatnění reklamace
- dodání originálu záručního listu, případně faktury nebo dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je
reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno s výrobním (sériovým) číslem, pokud je uvedeno,
- při využití služby zpětné dopravy zboží k Prodávajícímu prostřednictvím dopravce je nutné zboží zabalit
do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud
k poškození zboží dojde v průběhu přepravy a Dopravce v následném reklamačním řízení zamítne
reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese Kupující plnou odpovědnost za způsobenou
škodu, v těchto případech vrací Prodávající zboží zpět Kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak,
například na provedení smluvní opravy,
- zboží předat v úplném stavu včetně dokladů, kabelů a ostatního příslušenství, tak aby bylo možné
ověřit funkčnost a umožnit tak opravu,
- uvedení, přiložení detailního popisu závady a četnost výskytu,
- před předáním jakéhokoliv datového média si zálohovat jeho obsah, za případnou ztrátu a poškození
dat nenese prodávající odpovědnost,
který urychlí vyřízení reklamace a snižuje pravděpodobnost případného zamítnutí reklamace ze strany
prodávajícího.

Vyřízení reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se
Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy
byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy
právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání (§627 odst. 1 Občanský zákoník).
Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k
výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka (§627 odst. 2 Občanský zákoník).
Vyřízené reklamace budou Kupujícímu zasílány prostřednictvím Dopravce nebo uschovány
v provozovně prodávajícího pro osobní vyzvednutí, tak jak je vyznačeno v reklamačním protokolu.
Maximální doba pro úschovu je 3 měsíce, po této době může Prodávající postupovat dle platných právních
předpisů.

Reklamace zboží poškozeného přepravou.
V případě doručení zásilky-zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo
odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození
zboží po odstranění obalu, uplatní Kupující reklamaci. Pro vyloučení případných pochybností a možného
zamítnutí reklamace Prodávajícím je doporučeno Kupujícímu, aby ihned při převzetí zboží, maximálně ve
lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nahlásit škodu příslušnému Dopravci, a sepsal s ním protokol o
poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření Dopravce
rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace, v případě uznání reklamace má Kupující právo na výměnu
zboží nebo odstoupení od kupní Smlouvy.

Obecná definice.
Za vadu považuje prodávající to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní
Smlouvy. Naopak záruka se vztahuje pouze na výrobní a funkční vady nebo na vadu, která prokazatelně
vznikla před ukončením obvyklé životnosti výrobku. Opotřebení výrobku a jeho části, způsobené jejich
běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou (§619 odst. 2
Občanský zákoník).

Podmínky a rozsah prodloužené smluvní záruky.
Pokud je u zboží uvedena záruční doba přesahující rozsah zákonné záruky 24měsíců, doba nad
zákonnou záruku se považuje za prodlouženou smluvní záruku. V rámci prodloužené smluvní záruky se
Prodávající zavazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamace, nejdéle však do doby 90 dní od uplatnění
reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit reklamované zboží zbožím jiným (jinou značkou) se
stejnými nebo vyššími funkčními parametry, přičemž vyměněné zboží má povahu opraveného zboží, záruka
se tedy prodlužuje jen o dobu reklamace.

 

VII. Závěrečná ustanovení.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše
uvedených právních předpisů.
Kupující a Prodávající se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.
216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze Smlouvy a nebo v souvislosti s ní
budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení
vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na
internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu
rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu
rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Kupující a Prodávající
tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě
Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení,
jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za
nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily e-mailové adresy
uvedené v záhlaví kupní Smlouvy.
V případě že Kupující nemá uvedenu e-mailovou adresu smluvní strany se podle zákona o
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich
spory vzniklé ze smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným
rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.,
IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude
ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují
Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto
rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů
podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a
mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech
rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí
smlouvy.
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je příloha __________č.1 (Stanovené druhy, zboží u niž lze
uplatnit záruky přímo u servisních organizací).
Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo
změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Grygově dne 5.12.2011 Navrátil Petr